Archive for the ‘கர்த்தர்’ Category

ஆதியாகமம் 38:6 யூதா தம் தலை மகன் ஏர் என்பவனுக்குத் தாமார் என்னும் ஒரு பெண்ணை மணமுடித்தார்.7 யூதாவின் தலைமகன் ஏர் ஆண்டவர் முன்னிலையில் கொடியவனாய் இருந்ததால், ஆண்டவர் அவனை கொன்னு போட்டார்.
  8 அப்போது யூதா தம் மகன் ஓனானை நோக்கி, ″நீ உன் சகோதரன் மனைவியோடு கூடி செக்ஸ் உடலுறவு    கொள், சுகோதரனுக்குரிய கடமையைச் செய்து, உன் கசோதரனுக்கு வழிமரபு தோன்றச் செய்″ என்றார்.9 அந்த வழிமரபு தனக்குரியதாய் இராதென்று அறிந்து, ஓனான் அவளோடு செக்ஸ் உடலுறவு கொள்கையில், அண்ணியைப் புணர்ந்தபின் தன் சகோதரனுக்கு வழிமரபு தோன்றாதவாறு தன் ஆணுருப்பைபை வெளியிலெடுத்து விந்தைத் தரையில் சிந்திவந்தான்.10 அவன் செய்தது தம் பார்வையில் தீயதாய் இருந்ததால், ஆண்டவர் அவனையும் கொன்னு போட்டார்.


                                                               
              Number     Killed  Cumulative  Total
Lot’s wife for looking back Gen.19:26BT 1 1
Er who was “wicked in the sight of the Lord” Gen.38:7BT 1 2
Onan for spilling his seed Gen.38:10,
BT
1 3
For dancing naked around Aaron’s golden calf Ex.32:27-28, 35BT 3000 3003
Aaron’s sons for offering strange fire before the Lord Lev.10:1-3,
Num.3:426:61BT
2 3005
A blasphemer Lev.24:10-23BT 1 3006
A man who picked up sticks on the Sabbath Num.15:32-36BT 1 3007
Korah, Dathan, and Abiram (and their families) Num.16:27BT 12+ 3019+
Burned to death for offering incense Num.16:35,
26:10BT
250 3269+
For complaining Num.16:49BT 14,700 17,969+
For “committing whoredom with the daughters of Moab” Num.25:9BT 24,000 41,969+
Midianite massacre (32,000 virgins were kept alive) Num.31:1-35BT 90,000+ 131,969+
God tells Joshua to stone to death Achan (and his family) for taking the accursed thing. Joshua 7:10-1224-26BT 5+ 131,974+
God tells Joshua to attack Ai and do what he did to Jericho (kill everyone). Joshua 8:1-25BT 12,000 143,974+
God delivered Canaanites and Perizzites Judges 1:4BT 10,000 153,974+
Ehud delivers a message from God: a knife into the king’s belly Jg.3:15-22BT 1 153,975+
God delivered Moabites Jg.3:28-29BT 10,000 163,975+
God forces Midianite soldiers to kill each other. Jg.7:2-228:10BT 120,000 283,975+
The Spirit of the Lord comes on Samson Jg.14:19BT 30 284,005+
The Spirit of the Lord comes mightily on Samson Jg.15:14-15BT 1000 285,005+
Samson’s God-assisted act of terrorism Jg.16:27-30BT 3000 288,005+
“The Lord smote Benjamin” Jg.20:35-37BT 25,100 313,105+
More Benjamites Jg.20:44-46 25,000 338,105+
For looking into the ark of the Lord 1 Sam.6:19 50,070 388,175+
God delivered Philistines 1 Sam.14:12 20 388,195+
Samuel (at God’s command) hacks Agag to death 1 Sam.15:32-33 1 388,196+
“The Lord smote Nabal.” 1 Sam.25:38 1 388,197+
Uzzah for trying to keep the ark from falling 2 Sam.6:6-71 Chr.13:9-10 1 388,198+
David and Bathsheba’s baby boy 2 Sam.12:14-18 1 388,199+
Seven sons of Saul hung up before the Lord 2 Sam.21:6-9 7 388,206+
From plague as punishment for David’s census (men only; probably 200,000 if including women and children) 2 Sam.24:131 Chr.21:7 70,000+ 458,206+
A prophet for believing another prophet’s lie 1 Kg.13:1-24 1 458,207+
God delivers the Syrians into the Israelites’ hands 1 Kg.20:28-29 100,000 558,207+
God makes a wall fall on Syrian soldiers 1 Kg.20:30 27,000 585,207+
God sent a lion to eat a man for not killing a prophet 1 Kg.20:35-36 1 585,208+
Ahaziah is killed for talking to the wrong god. 2 Kg.1:2-4, 172 Chr.22:7-9 1 585,209+
Burned to death by God 2 Kg.1:9-12 102 585,311+
God sends two bears to kill children for making fun of Elisha’s bald head 2 Kg.2:23-24 42 585,343+
Trampled to death for disbelieving Elijah 2 Kg.7:17-20 1 585,344+
Jezebel 2 Kg.9:33-37 1 585,355+
God sent lions to kill “some” foreigners 2 Kg.17:25-26 3+ 585,358+
Sleeping Assyrian soldiers 2 Kg.19:352 Chr.32:21,Is.37:36 185,000 770,358+
Saul 1 Chr.10:14 1 770,359+
God delivers Israel into the hands of Judah 2 Chr.13:15-17 500,000 1,270,359+
Jeroboam 2 Chr.13:20 1 1,270,360+
“The Lord smote the Ethiopians.” 2 Chr.14:9-14 1,000,000 2,270,360+
God kills Jehoram by making his bowels fall out 2 Chr.21:14-19 1 2,270,361+
Ezekiel’s wife Ezek.24:15-18 1 2,270,362+
Ananias and Sapphira Acts 5:1-10 2 2,270,364+
Herod Acts 12:23BT 1 2,270,365+

Old Testament killings by God

SMITE! SMITE! SMITE! SMITE! SMITE! SMITE! SMITE!

The God of the Old Testament had a very simple approach to education and law. In Genesis 9:1, God asked that Noah and his kin be “be fruitful and increase in number and fill the earth.” Frenzied reproduction was certainly a good idea when trying to avoid extinction at the hands of an angry and unpredictable God, who saw death as a suitable chastisement for just about anything.
Fatalities Crime Method used Biblical reference
20 million (estimated). People being evil. Drowning (Yes, even the Plesiosaurs). Genesis 6:8
The cities of Sodom and Gomorrah(population of Sodom estimated to be 600-1200, Gomorrah presumably would be similar). According to Genesis: Being evil and wanting to rapeangels. Though one might wonder how this particular fantasy might be carried out.
According to Ezekiel (depending on translation): Being prideful (arrogant), overfed and unconcerned (having an abundance of idleness); neglecting the poor and needy; being haughty and committing abominations before God. Basically, having fun.

No mention of homosexuality.
Burnt to death by a rain of burning sulfur. Genesis 19:4-5
Ezekiel 16:46-47 (specifically Ezekiel 16:49-50)
Lot’s wife. Pausing to look back at the spectacle of God’s fiery wrath. Transformed in to a pillar of salt. Genesis 19:26
Er, the firstborn of Judah. Being “wicked in the sight of the Lord” Not specified Genesis 38:7
Onan (Er’s brother and apparent inventor of onanism) Disobeying God’s orders to impregnate his dead brother’s wife (or “spilling his seed”). Not specified Genesis 38:9-10 (unlucky family)
The firstborn of Egypt. Being firstborn when God decided to show his strength. God hardened Pharaoh‘s heart so he refused to let the Israelites go. Psychotic and incompetent. What a combination. The Angel of Death. Exodus 12:29 (Rather tough on the kids who really had nothing to do with it.)
The Egyptian army. Refusing to disobey orders to pursue the Israelites fleeing through the parted Red Sea. Drowned when the seawater returned. Exodus 14:28
Nadab and Abihu, sons of Aaron. Offering strange fire before the Lord. Burnt to death Leviticus 10:1-3 (God, being a perfectionist, does not tolerate mistakes during rituals.)
Undisclosed number of Israelites. Having low morale Fire Numbers 11:1-3 (Counselling evidently was not an option)
Undisclosed number of Israelites. Eating quails Plague Numbers 11:31-35
Korah, Dathan, Abiram and their respective families (including of course the little children). Claiming to be as holy as Moses and Aaron. The earth opened up and swallowed them – burying them alive. Numbers 16:27-32
250 Israelites. Followers of Korah. Burnt to death by fire from God. Numbers 16:35
14,700 Israelites. Complaining about the previous two loving assassinations. Plague Numbers 16:49 (The management thanks you for your feedback. Now die!)
Undisclosed number of Israelites. Despairing, and complaining about the quality of bread. Being bitten to death by divinely summoned fiery serpents. Numbers 21:4-9 (Honestly, wouldn’t it be cool just to try this to see it happen? C’mon, I dare ya…)
24,000 Israelites Sexual immorality with Moabite women and worshipingBaal. Plague. Numbers 25:9 (Proving once more that despite God being obviously real and very jealous, Israelites would worship a sandwich if Moses so much as popped out to buy a newspaper.)
Undisclosed number of Ammorites Waging war against Israel, trying to protect themselves and their families from the holy slaughter that the Israelites regularly inflicted on their enemies Sending hailstones from Heaven Joshua 10:10-11
Either 70 or 50,070 Israelites (dependent on how the inerrant Bible is translated). Looking into the Ark of the Covenant (Like the ending ofIndiana Jones: Raiders of The Lost Ark). Not specified 1 Samuel 6:19 (You would have thought the 50,070th Israelite would have more sense than to climb a mountain of 50,069 bodies and look into a box)
Nabal. David refrained from murdering Nabal’s servants or stealing from him. He expected his kindness to be repaid in the form of gifts from Nabal, but Nabal declined. God killed Nabal before David had the chance to go “avenging thyself with thine own hand”. Not specified 1 Samuel 25:38 (This was quite convenient as David, an avid collector of wives, got to marry Nabal’s wife who was quite hot.)
Uzzah. Touching the Ark while trying to prevent it from tipping over. Not specified. 2 Samuel 6:6-7 (No good deed goes unpunished.)
David and Bathsheba’s baby boy. None. The baby was killed in order to punish David. Not specified 2 Samuel 12:14-18 (The life of a baby is sacred, as explained by Christians, but it’s worth squat when God is angry with the parents.)
70,000 assorted Israelites Inspired by either God, or perhaps Satan – the Bible is a tad unclear – David took a census of his lands and people. Plague 2 Samuel 24:13 , despite being told to by God in 2 Samuel 24:1. (Unless you read 1 Chronicles 21:1, where the devil did it)
An unnamed prophet The prophet had been told by God to not eat bread, but another guy claimed he too was a prophet, and that God had commanded him to bring the prophet home for some food. Eaten by lions 1 Kings 13:1-24 (That’s what happens when you follow the advice of self-proclaimed prophets.)
Jeroboam’s son. None. Child killed to punish Jeroboam, to save him from a massacre God was planning for the rest of Jeroboam’s family, and possibly also as a sign used to confirm a prophecy. Not specified. Died in his mother’s arms. 1 Kings 14:10-18 (God euthanizes a child to save him from the terrors of…His own wrath?)
An unnamed man Refusal to strike a prophet when ordered to do so by the prophet in question. Killed by a lion (God really enjoys using Lions in Kings). 1 Kings 20:35-36 (Weird or what?)
King Ahaziah Seeking medical advice from a rival god, and Baal worship. Died in bed while recovering from an earlier fall. 1 Kings 22:51 and 2 Kings 1:16 (Baal must have been pretty good to compete with a Yahweh: the God who would incinerate your children on a whim.)
102 soldiers Being impolite to Elijah and serving King Ahziah. Burnt to death. 2 Kings 1:9-12 (This verse is worth reading, since it’s almost comical the way in which the soldiers queue up to be incinerated.)
42 youths. They mocked Elisha‘s bald head. No kidding – God sends 2 she-bears to maul them to death. 2 Kings 2:23-24 (Evidently there weren’t any lions to hand).[1]
Some foreigners. Not worshiping God Killed by lions 2 Kings 17:25-26 (“Death by lion” crops up with suspicious frequency. Did the author of Kings have some kind of lion-phobia?)
185,000 soldiers. Being at war with Israel Killed by the angel of the Lord while they slept. 2 Kings 19:35
Jeroboam. Rebelling against Abijah, the king of Israel based on dependence from David. Not specified 2 Chronicles 13:20
Jehoram. Doing evil in the sight of the Lord. Stricken by a disease that caused his bowels to fall out. 2 Chronicles 21:14-19 (Nasty way to go.)

[edit]Perspectives

Since large numbers of people often end up as meaningless statistics, consider the rough guide below:
 • 20 million – In the global flood this figure is just over the maximum estimated human population before agriculture. Approximately the current population of Australia. It would take about a decade for this many Americans to die of natural causes. Actually, absolute terms aren’t useful for this one as it was near-enough 100% of the population – imagine 7 billion people being killed should God decided to pull this one again.
 • 185,000 – Israelite soldiers killed while sleeping. This is greater than the entire multi-national coalition force at the peak of the Iraq War – so imagine losing that entire force in their sleep in one night. By comparison, the bloodiest battle (on a single day) in modern history would be the first day of the Battle of the Somme, where 20,000 BEF troops were killed. 185,000 is also the equivalent of 9/11every single day for two months.
 • 70,000 – Assorted Israelites, incidentally the same number of people who claimed to be Jedi in the 2001 Australian census. This is approximately the athletics capacity of Wembley Stadium.
 • 50,070 – Assuming the higher figure, this is not far off the capacity of Yankee Stadium. Sports stadiums are useful comparisons because they’re areas where we have photographs of that many people in close proximity and you can see how many it represents.
 • 24,000 – Slightly higher than the capacity of Madison Square Garden for pro wrestling.
Of course, many of these numbers do pale next to what humans do to each other, and what the planet itself has thrown at us, but it is really the motives (or lack of) that should be truly shocking. Remember God loves you!

[edit]New Testament killings by God

God of the New Testament appears to have had a rather drastic change in personality, resulting in far fewer deity-induced deaths than seen in the Old Testament. On the other hand, the New Testament is a smaller anthology covering a much shorter time period, and makes up for it with fucking Revelation.
Fatalities Crime Method used Biblical reference
Ananias and Sapphira Lying (Offering the money they got from selling some land but secretly withholding some, in an attempt to save money while becoming well respected.) First one and then the other fell dead at Peter‘s feet when he questioned them. Possibly a divine heart attack. Acts 5:1-10
Herod Failure to praise God Struck down by an angel and eaten by worms. Acts 12:23 (Perhaps a potential concern for much of the human race.)
(Prophesied future killings) A large percentage of the population of theEarth, at least according to Book of Revelation Not worshiping God, or following the Beast instead of God. Or simply being in the way. Various Detailed in the passages where God sends four horsemen (Revelation 6:1-7), commands the angels to sound seven trumpets (Revelation 8:7-11:15), commands the angels to unleash seven plagues (Revelation 16:2-17). Finally the Great Beast and his False Prophet are cast into a Lake of Fire. God seems to have a kind of pyromania which interestingly enough is a common sympton of Antisocial personality disorder. Maybe it’s time to get God on the couch!

[edit]Mysterious ways

Despite the obvious dickery above, it’s quite easy for the usual theological excuse to be trotted out to explain it: God works in mysterious ways. It could be phrased slightly differently, but the general premise is that humans are inferior beings and have no right to question God’s acts. This is often a satisfactory answer for the doublethink required when trying to meld God’s stated actions with His stated Commandments, but remains intellectually problematic when carried out to its logical conclusions. Consider the following neatly laid out set of points that you must think to accept the “mysterious ways” argument:
 1. Morality comes from God and God alone.
  This seems obvious, but it is essential in order for God to be the source of morality. Otherwise morality is actually higher power than even God, and God is reduced to being a messenger.[2] If reduced to being a messenger, God ceases to be a supreme authority and is effectively removed as a requirement to be moral, becoming a redundant entity in people’s lives. Naturally, theism as it is doesn’t want this idea, so God must be the source of morality. Any violation of this concept must be detrimental.
 2. God’s actions are therefore a reflection of the preached morality.
  If this wasn’t true we’d violate the first premise here. Ignoring, for a moment, the tautology of “God is Good, and Good is to be like God,” if God’s behaviour and character didn’t reflect the preached moral standards then these standards must be external to God.
 3. Any violations of God’s commandments by God are just Him working in his mysterious ways.
  I.e., an action (such as killing) is “immoral” if performed by man, but “moral” if performed by God. It challenges us to know the mind of God in explaining discrepancies in practising what the Almighty preaches. (The contradiction that people say this on the one hand and then, with absolute certainty, declare God to be good, loving and caring on the other hand shouldn’t need pointed out.)
However, the problem lies in the fact that third point violates the second pretty obviously. The justification is just some sort of “appeal to audacity” if such a fallacy exists. If we can judge God to be inconsistent with and within his own morality then he is not a reflection of that morality (point 2, which follows neatly from the essential point 2) and so that morality must be external to him. With this the first point is thrown out of the window and we’re back to a case where a morality derived from God is either a) non-existent or b) arbitrary and meaningless.
The obvious response to this is to say that God is allowed to do this, because within his morality God is simply allowed to violate it himself. This is perhaps worse, as it is effectively forming the tautology that “God is Good, and Good is to be like God” – including suitable escape hatches for God to do whatever he wants. This conveys no special information, it is like saying “is Good, and Good is to be like .” It is useless, and it is arbitrary.

[edit]See also

[edit]External links

[edit]Footnotes

 1.  See also Christian morality and Elisha and the bears.
 2.  No comment yet from the Angels, who are being reduced to the messengers of the messenger.


ஆபிரகாம்- ஈசாக்கு- யாக்கோபு எல்லாமே கட்டுக்கதை. இஸ்ரேல் பல்கலைக் கழகக் காணொளி.
http://www.mediafire.com/?712o3180n6yo877

  
    
பைபிள் கதைப்படி கானான் என்னும் பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து அதை, மெசப்படோமியாவைச் சேர்ந்த ஆபிரகாம் – அவர் வாரிசிகளுக்கு என இஸ்ரேலின் சிறு தெய்வம் கர்த்தர் கொடுத்தாராம். புதைபொருள் அகழ்வாராய்ச்சிகளில் இதில் சற்றும் உண்மையில்லை என இஸ்ரேல் டெலவிவ் பல்கலைக் கழக அகழ்வாய்வுத் துறைத் தலைவர் இஸ்ரேல் ப்ராங்ஸ்டைன் என்பவர் “பைபிள் தோண்டப்படுகிறது” என்னும் நுல்லை எழுதினார். அதன் காணொளி

கடந்த நூற்றாண்டில் இஸ்ரேலில் நடைபெற்ற புதைபொருள் அகழ்வாராய்ச்சிய்னி பொருப்பில் இருந்த பெரும்பாலான்வர்கள் கிடத்த பொருட்களை எல்லாம் மேல்னோக்கில் பார்த்து இவை பைபிளை உறுதி செய்கின்றன என்றனர், இவை முறையே நவீன ரேடியோ கார்பன் – 14 முறையில் காலம் நிர்ணயம் செய்தபின் வந்த நிலைமையோ வேறு. ஆனாலும் ஜெருசலேமின் நிலைமையை வைத்து சென்ற நூற்றாண்டிலேயே வந்த நடுநிலை புத்தகம்- ஆக்ஸ்போர்ட் பலகலைக் கழக பதிப்பு.

 நூல்-Bible As Literature, Oxford University Press, written by 3 Professors John.A.Gabel, Charles B.Wheelr and Antony.D.York.
How was Hebrews living during OT times.
The small Corner of the Eastern Mediterranean, we have to keep reminding ourselves that it take up only Lower Third of that coast- particularly speaking was the Whole World to them.
Page-77

எபிரேயர்கள் அந்த சிறிய பாலைவன நாட்டை தங்கள் புராணக் கதையில் புனையப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடு, மக்கள் என்பதை அப்படியே ஏற்று அந்த சிறு பகுதியில் வாழ்ந்தனர். அந்தக் கடற்கரையேரப் பகுதியின் சிறு பகுதியே அவர்கட்கு முழு உலகமும்.
       
With Just a Few Exceptions, No Canaanite Or Israelite City before the Roman Period occupied more area than that of an American University Football Stadium, most Villages were hardly bigger than the Playing Field itself. King’ David’s Jerusalem is estimated to have measured about 300 x 1300 foot. Inside the City-walls houses would be crammed together according to no particular pattern, leaving room for Passages but not for Streets. Before the Greek Period there were no Public Building of the Kind that we take for granted, provided by the Municipal Government.
Pages- 87,88
ஒரு சில தவிற கானானிய அல்லது இஸ்ரேலின் எந்த ஒரு நகரமும் ரோமன் எகாதிபத்த்ய ஆட்சிக்குக் கீழ் (பொ.ச.மு.63) வரும் முன்பு ஒரு அமெரிக்க கால்பந்து மைதான அளவு தான் இருந்தது. கிராமங்கள் கால்பந்து விளையாடும் பகுதி மட்டும் தான். தாவிதின் ஜெருசலேம் என்பது 300’ -1300 அடிகல் கொண்டது. ஜெருசலேம் நகர எல்லைக்குள் வீடுகள் கொச்சை- கொச்சையாக ஒரு வரிசையின்றி, செல்வதற்கு சிறு பாதை மட்டும்- தெருச் சாலை கிடையாது. கிரேக்கர் ஆக்கிரமிப்புக்கு முன் பொது மக்களுக்கு என அரசினால் ஏற்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு பொதுக் கட்டங்களும் கிடையாது என்பது பழைய ஏற்பாடு -கொண்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தரும் உணமை.
Foreign Countries appear in the OT only as Military Allies or Enemies of the Israelites or as the Habitat of Alien Gods; otherwise, not a Slightest interest is shown in them.
Page-77
The Best Opportunity for Economic Development, it might seem was One they never took; Commerce by Sea with Mediterranean always at their door, the Israelites stubbornly remained a Land Locked People. They were effectively Shut off from the Coast at first by the Philistines, but the warfare between the two, more had to do with the Philistines attempt to expand toward the east than with any desire of the Israelite to gain access to Sea. Although the Palestinian Coast has no natural Harbors south of Carmel, this need not have been a Permanent Obstacle.
The Israelites were Content to Let others – Phoenicians and Egyptians conduct their Merchant Shipping for them, almost as though they Believed the Covenant Language in its Narrowest Sense as a Promise of Land and Nothing Further.
It is clear from their writings in the OT THAT THE SEA WAS ALWAYS to them, had no significant part to Play in their Thought.
Pages 86-87.
வெளிநாடுகள் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ராணுவ ரீதியான் நட்போ-எதிரியோ என்றும், இஸ்ரேலின் சிறு எல்லைக் கடவுள் கர்த்தர் தவிற மற்ற கடவுள்களின் மக்கள் என்றே பார்த்தனர், மற்றபடு மற்றநாடுகளைப் பற்றி சிறு ஆர்வமும் இல்லை.
பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இருந்த எளிதான வாய்ப்பான- கடல் வாணிகம் எப்பொழுதுமே செய்யவில்லை, தங்களை அந்த தரைப் பகுதி எல்லையினுள் அட்க்கி வாழ்ந்தனர். ஆரம்பத்தில் பிலிஸ்தியரால் கடல் வாணிகத்தில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கப் பட்டாலும், இருவருக்குமான போர்கள் பைபிள்படி- பிலிஸ்தியர் இஸ்ரெலை ஆக்கிரமிப்பு தடுக்கவே. எந்த ஒரு தடுப்பும் இன்றியும் கடலோர நாடான இஸ்ரேலியர் கடல் வாணிகம் செய்யவே இல்லை.
இஸ்ரேலியர்-பக்கத்து நாட்டினர் பினீசியர்கள்- எகிப்தியர் கடல் வாணிகத்தில் ஈடுபடவிட்டனர். இஸ்ரேலியர்-பழைய ஏற்பாட்டின் மூட நம்பிக்கையான தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட பகுதி- தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட மக்கள் என்ற ஒரு சிறு விஷயத்திலேயே உழன்றனர்.
பழைய ஏற்பாட்டின்படி கடல் இஸ்ரேலியருக்கு ஒரு வாழ்க்கைப் பட்குதியாகவே இல்லை.
 கடந்த 25 ஆண்டுகளில் பல விஞ்ஞான முறை ஆய்வுக்குப் பின் எழுந்த நூல். 
Finkelstein, Israel, and Silberman, Neil Asher, The Bible Unearthed : Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, Simon & Schuster 2002, ISBN 0-684-86912-8
இஸ்ரேலின் தலைநகர்- டெல் அவிவ் பல்கலைக்கழக- அகழ்வாய்வுத் துறைப் பேராசிரியர் யூதர் -இஸ்ரேல் பிராஙெல்ஸ்டெயினும் ஐரோப்பிய அகழ்வாய்வு அறிஞர் சில்பர்மேனும் இணைந்து எழுதியது- “பைபிள் தோண்டப்பட்டது” என்னும் நூல்.
இந்நூல் தெளிவு படுத்தும் (முன்பு பல பைபிள் அறிஞர்கள் கூறியது தான்) உண்மைகள்.
1. இஸ்ரேலியர்- கானானிய மக்களே. பாபிலோனிலிருந்த வந்த ஒரு வெளியினம் அல்ல.
2. யாத்திர ஆகமம் என்னும் எகிப்தில் இருந்து மீட்டு வந்ந்தது வெறும் கட்டுக்கதை.
3. ஜெருசலேம் பொ.ச.மு. 7ம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு தான் இஸ்ரேலியரிடம் வந்தது, அதுவும் ஒரு சிறு கிராமமாகவே இருந்தது.
4. யூதேயா- இஸ்ரேல் இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு நாடக இருந்ததே இல்லை.
5. தாவீது- சாலமோன் – ஜெருசலேமிலிருந்து ஆண்டதானவை வெறும் கட்டுக்கதை, அவர்கள் சிறு கிராமத் தலைவர்கள்.
6. பிதாக்கள் எனப்படும் ஆபிரகாம்-ஈசாக்- யாக்கோபு வெவ்வேறு நபர்கள்- ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்லர், இஸ்ரேலின் பல்வேறு பகுதிகளின் வாய்வழிக்கதைகளின் கதைநாயகர்கள்.
7. ஜெருசலேம் தேவாலயம் என ஏது சாலமோனால் கட்டப் படவில்லை.
இதைத் தொடர்ந்து சிலர் காட்டிய எல்லா ஆதாரங்களும் தாவீதிற்கு 100 ஆண்டு பிந்தயவை என ஆய்வு கூறுவதை பி,பிசி. காணொளி. சொல்கிறது.

God’s wife edited out of the Bible?

       

பைபிள் நியாயப் பிரமாணங்கள் எல்லாம் பொ..மு.350 – 150 இடையே வரையப்பட்டவை;

http://www.mediafire.com/#0u0ma7e3mfsgh

மோசஸ், எஸ்ரா காலங்களில் இல்லை என பல ஆதாரங்களை பைபிள் உள்ளிருந்து பல நடுநிலை பைபிள் அறிஞர்கள் சொல்வதை எல்லாம் சர்ச் மறுத்தது.

ஆனால் இஸ்ரேலில் நடந்த புதை பொருள் அகழ்வாராய்சிகளினை மேம்போக்கில் சென்ற தலைமுறை அறிஞர்கள் பைபிளுக்கு சான்று எனக் காட்டியதை இன்றைய நவீன கார்பந் 14 சோதனைகள் மூலம் மிகத் துல்லியமாகக் கணித்ததில்

தாவீது ஸாலமன் காலத்தில் ஜெருசலேம் மிகச் சிறிய கிராமம்,
மக்கள் குடியேற்றம் பெருமளவில் நடந்ததே ஒரு நூற்றாண்டிற்குப்பிறகு தான் எனத் தெளிவாக்கியது.
 Bible

Asherah’s connection to Yahweh, according to Stavrakopoulou, is spelled out in both the Bible and an 8th century B.C. inscription on pottery found in the Sinai desert at a site called Kuntillet Ajrud. Click to enlarge this image. 
Getty Images

சாலமன் கோயில் கட்டவுமில்லை.
தாவீது ஜெருசலேமை ஆளவும் இல்லை என நிருபணமானது.
பழைய ஏற்பாடு காட்டும் இஸ்ரேலில் யாவே அல்லது யகோவா கடவுள்  எனப்படும் இஸ்ரேலின் சிறு எல்லை தெய்வம் கர்த்தருக்கு மனைவிகள் உண்டு, என பல சிலைகள் கிடைத்துள்ளன.
 

பைபிளின் முழு முதல் கடவுள் எல்சடை,
அவருக்குக் கீழே எல் என்னும் கடவுள்.
யாக்கோபு தான் தரிசனம் பெற்ற இடத்தில் கல்லைத் தூணாக வைத்து எண்ண்யு, சாரயம் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்த இடம் பெயர் பெத் எல்.
 எபிரேய மொழியில் பெத் எனில் வீடு, எல் கடவுளின் வீடு,
ஆனால் இங்கே வழிபட்டது யவ என பைபிள் திரிக்கின்றது.
   
பழைய ஏற்பாடு கூறும் காலம் முழுமையும் இஸ்ரேலில் பல தெய்வ வழிபாடு இருந்தது, கர்த்தருக்கு மனைவிகள் உண்டு எல்லாம் பிபிசி – வீடியோ காணொளி.