கர்த்தர் செய்த கொலைகள்.

Posted: ஜூலை 23, 2012 in கர்த்தர், பழைய ஏற்பாடு
ஆதியாகமம் 38:6 யூதா தம் தலை மகன் ஏர் என்பவனுக்குத் தாமார் என்னும் ஒரு பெண்ணை மணமுடித்தார்.7 யூதாவின் தலைமகன் ஏர் ஆண்டவர் முன்னிலையில் கொடியவனாய் இருந்ததால், ஆண்டவர் அவனை கொன்னு போட்டார்.
  8 அப்போது யூதா தம் மகன் ஓனானை நோக்கி, ″நீ உன் சகோதரன் மனைவியோடு கூடி செக்ஸ் உடலுறவு    கொள், சுகோதரனுக்குரிய கடமையைச் செய்து, உன் கசோதரனுக்கு வழிமரபு தோன்றச் செய்″ என்றார்.9 அந்த வழிமரபு தனக்குரியதாய் இராதென்று அறிந்து, ஓனான் அவளோடு செக்ஸ் உடலுறவு கொள்கையில், அண்ணியைப் புணர்ந்தபின் தன் சகோதரனுக்கு வழிமரபு தோன்றாதவாறு தன் ஆணுருப்பைபை வெளியிலெடுத்து விந்தைத் தரையில் சிந்திவந்தான்.10 அவன் செய்தது தம் பார்வையில் தீயதாய் இருந்ததால், ஆண்டவர் அவனையும் கொன்னு போட்டார்.


                                                               
              Number     Killed  Cumulative  Total
Lot’s wife for looking back Gen.19:26BT 1 1
Er who was “wicked in the sight of the Lord” Gen.38:7BT 1 2
Onan for spilling his seed Gen.38:10,
BT
1 3
For dancing naked around Aaron’s golden calf Ex.32:27-28, 35BT 3000 3003
Aaron’s sons for offering strange fire before the Lord Lev.10:1-3,
Num.3:426:61BT
2 3005
A blasphemer Lev.24:10-23BT 1 3006
A man who picked up sticks on the Sabbath Num.15:32-36BT 1 3007
Korah, Dathan, and Abiram (and their families) Num.16:27BT 12+ 3019+
Burned to death for offering incense Num.16:35,
26:10BT
250 3269+
For complaining Num.16:49BT 14,700 17,969+
For “committing whoredom with the daughters of Moab” Num.25:9BT 24,000 41,969+
Midianite massacre (32,000 virgins were kept alive) Num.31:1-35BT 90,000+ 131,969+
God tells Joshua to stone to death Achan (and his family) for taking the accursed thing. Joshua 7:10-1224-26BT 5+ 131,974+
God tells Joshua to attack Ai and do what he did to Jericho (kill everyone). Joshua 8:1-25BT 12,000 143,974+
God delivered Canaanites and Perizzites Judges 1:4BT 10,000 153,974+
Ehud delivers a message from God: a knife into the king’s belly Jg.3:15-22BT 1 153,975+
God delivered Moabites Jg.3:28-29BT 10,000 163,975+
God forces Midianite soldiers to kill each other. Jg.7:2-228:10BT 120,000 283,975+
The Spirit of the Lord comes on Samson Jg.14:19BT 30 284,005+
The Spirit of the Lord comes mightily on Samson Jg.15:14-15BT 1000 285,005+
Samson’s God-assisted act of terrorism Jg.16:27-30BT 3000 288,005+
“The Lord smote Benjamin” Jg.20:35-37BT 25,100 313,105+
More Benjamites Jg.20:44-46 25,000 338,105+
For looking into the ark of the Lord 1 Sam.6:19 50,070 388,175+
God delivered Philistines 1 Sam.14:12 20 388,195+
Samuel (at God’s command) hacks Agag to death 1 Sam.15:32-33 1 388,196+
“The Lord smote Nabal.” 1 Sam.25:38 1 388,197+
Uzzah for trying to keep the ark from falling 2 Sam.6:6-71 Chr.13:9-10 1 388,198+
David and Bathsheba’s baby boy 2 Sam.12:14-18 1 388,199+
Seven sons of Saul hung up before the Lord 2 Sam.21:6-9 7 388,206+
From plague as punishment for David’s census (men only; probably 200,000 if including women and children) 2 Sam.24:131 Chr.21:7 70,000+ 458,206+
A prophet for believing another prophet’s lie 1 Kg.13:1-24 1 458,207+
God delivers the Syrians into the Israelites’ hands 1 Kg.20:28-29 100,000 558,207+
God makes a wall fall on Syrian soldiers 1 Kg.20:30 27,000 585,207+
God sent a lion to eat a man for not killing a prophet 1 Kg.20:35-36 1 585,208+
Ahaziah is killed for talking to the wrong god. 2 Kg.1:2-4, 172 Chr.22:7-9 1 585,209+
Burned to death by God 2 Kg.1:9-12 102 585,311+
God sends two bears to kill children for making fun of Elisha’s bald head 2 Kg.2:23-24 42 585,343+
Trampled to death for disbelieving Elijah 2 Kg.7:17-20 1 585,344+
Jezebel 2 Kg.9:33-37 1 585,355+
God sent lions to kill “some” foreigners 2 Kg.17:25-26 3+ 585,358+
Sleeping Assyrian soldiers 2 Kg.19:352 Chr.32:21,Is.37:36 185,000 770,358+
Saul 1 Chr.10:14 1 770,359+
God delivers Israel into the hands of Judah 2 Chr.13:15-17 500,000 1,270,359+
Jeroboam 2 Chr.13:20 1 1,270,360+
“The Lord smote the Ethiopians.” 2 Chr.14:9-14 1,000,000 2,270,360+
God kills Jehoram by making his bowels fall out 2 Chr.21:14-19 1 2,270,361+
Ezekiel’s wife Ezek.24:15-18 1 2,270,362+
Ananias and Sapphira Acts 5:1-10 2 2,270,364+
Herod Acts 12:23BT 1 2,270,365+

Old Testament killings by God

SMITE! SMITE! SMITE! SMITE! SMITE! SMITE! SMITE!

The God of the Old Testament had a very simple approach to education and law. In Genesis 9:1, God asked that Noah and his kin be “be fruitful and increase in number and fill the earth.” Frenzied reproduction was certainly a good idea when trying to avoid extinction at the hands of an angry and unpredictable God, who saw death as a suitable chastisement for just about anything.
Fatalities Crime Method used Biblical reference
20 million (estimated). People being evil. Drowning (Yes, even the Plesiosaurs). Genesis 6:8
The cities of Sodom and Gomorrah(population of Sodom estimated to be 600-1200, Gomorrah presumably would be similar). According to Genesis: Being evil and wanting to rapeangels. Though one might wonder how this particular fantasy might be carried out.
According to Ezekiel (depending on translation): Being prideful (arrogant), overfed and unconcerned (having an abundance of idleness); neglecting the poor and needy; being haughty and committing abominations before God. Basically, having fun.

No mention of homosexuality.
Burnt to death by a rain of burning sulfur. Genesis 19:4-5
Ezekiel 16:46-47 (specifically Ezekiel 16:49-50)
Lot’s wife. Pausing to look back at the spectacle of God’s fiery wrath. Transformed in to a pillar of salt. Genesis 19:26
Er, the firstborn of Judah. Being “wicked in the sight of the Lord” Not specified Genesis 38:7
Onan (Er’s brother and apparent inventor of onanism) Disobeying God’s orders to impregnate his dead brother’s wife (or “spilling his seed”). Not specified Genesis 38:9-10 (unlucky family)
The firstborn of Egypt. Being firstborn when God decided to show his strength. God hardened Pharaoh‘s heart so he refused to let the Israelites go. Psychotic and incompetent. What a combination. The Angel of Death. Exodus 12:29 (Rather tough on the kids who really had nothing to do with it.)
The Egyptian army. Refusing to disobey orders to pursue the Israelites fleeing through the parted Red Sea. Drowned when the seawater returned. Exodus 14:28
Nadab and Abihu, sons of Aaron. Offering strange fire before the Lord. Burnt to death Leviticus 10:1-3 (God, being a perfectionist, does not tolerate mistakes during rituals.)
Undisclosed number of Israelites. Having low morale Fire Numbers 11:1-3 (Counselling evidently was not an option)
Undisclosed number of Israelites. Eating quails Plague Numbers 11:31-35
Korah, Dathan, Abiram and their respective families (including of course the little children). Claiming to be as holy as Moses and Aaron. The earth opened up and swallowed them – burying them alive. Numbers 16:27-32
250 Israelites. Followers of Korah. Burnt to death by fire from God. Numbers 16:35
14,700 Israelites. Complaining about the previous two loving assassinations. Plague Numbers 16:49 (The management thanks you for your feedback. Now die!)
Undisclosed number of Israelites. Despairing, and complaining about the quality of bread. Being bitten to death by divinely summoned fiery serpents. Numbers 21:4-9 (Honestly, wouldn’t it be cool just to try this to see it happen? C’mon, I dare ya…)
24,000 Israelites Sexual immorality with Moabite women and worshipingBaal. Plague. Numbers 25:9 (Proving once more that despite God being obviously real and very jealous, Israelites would worship a sandwich if Moses so much as popped out to buy a newspaper.)
Undisclosed number of Ammorites Waging war against Israel, trying to protect themselves and their families from the holy slaughter that the Israelites regularly inflicted on their enemies Sending hailstones from Heaven Joshua 10:10-11
Either 70 or 50,070 Israelites (dependent on how the inerrant Bible is translated). Looking into the Ark of the Covenant (Like the ending ofIndiana Jones: Raiders of The Lost Ark). Not specified 1 Samuel 6:19 (You would have thought the 50,070th Israelite would have more sense than to climb a mountain of 50,069 bodies and look into a box)
Nabal. David refrained from murdering Nabal’s servants or stealing from him. He expected his kindness to be repaid in the form of gifts from Nabal, but Nabal declined. God killed Nabal before David had the chance to go “avenging thyself with thine own hand”. Not specified 1 Samuel 25:38 (This was quite convenient as David, an avid collector of wives, got to marry Nabal’s wife who was quite hot.)
Uzzah. Touching the Ark while trying to prevent it from tipping over. Not specified. 2 Samuel 6:6-7 (No good deed goes unpunished.)
David and Bathsheba’s baby boy. None. The baby was killed in order to punish David. Not specified 2 Samuel 12:14-18 (The life of a baby is sacred, as explained by Christians, but it’s worth squat when God is angry with the parents.)
70,000 assorted Israelites Inspired by either God, or perhaps Satan – the Bible is a tad unclear – David took a census of his lands and people. Plague 2 Samuel 24:13 , despite being told to by God in 2 Samuel 24:1. (Unless you read 1 Chronicles 21:1, where the devil did it)
An unnamed prophet The prophet had been told by God to not eat bread, but another guy claimed he too was a prophet, and that God had commanded him to bring the prophet home for some food. Eaten by lions 1 Kings 13:1-24 (That’s what happens when you follow the advice of self-proclaimed prophets.)
Jeroboam’s son. None. Child killed to punish Jeroboam, to save him from a massacre God was planning for the rest of Jeroboam’s family, and possibly also as a sign used to confirm a prophecy. Not specified. Died in his mother’s arms. 1 Kings 14:10-18 (God euthanizes a child to save him from the terrors of…His own wrath?)
An unnamed man Refusal to strike a prophet when ordered to do so by the prophet in question. Killed by a lion (God really enjoys using Lions in Kings). 1 Kings 20:35-36 (Weird or what?)
King Ahaziah Seeking medical advice from a rival god, and Baal worship. Died in bed while recovering from an earlier fall. 1 Kings 22:51 and 2 Kings 1:16 (Baal must have been pretty good to compete with a Yahweh: the God who would incinerate your children on a whim.)
102 soldiers Being impolite to Elijah and serving King Ahziah. Burnt to death. 2 Kings 1:9-12 (This verse is worth reading, since it’s almost comical the way in which the soldiers queue up to be incinerated.)
42 youths. They mocked Elisha‘s bald head. No kidding – God sends 2 she-bears to maul them to death. 2 Kings 2:23-24 (Evidently there weren’t any lions to hand).[1]
Some foreigners. Not worshiping God Killed by lions 2 Kings 17:25-26 (“Death by lion” crops up with suspicious frequency. Did the author of Kings have some kind of lion-phobia?)
185,000 soldiers. Being at war with Israel Killed by the angel of the Lord while they slept. 2 Kings 19:35
Jeroboam. Rebelling against Abijah, the king of Israel based on dependence from David. Not specified 2 Chronicles 13:20
Jehoram. Doing evil in the sight of the Lord. Stricken by a disease that caused his bowels to fall out. 2 Chronicles 21:14-19 (Nasty way to go.)

[edit]Perspectives

Since large numbers of people often end up as meaningless statistics, consider the rough guide below:
 • 20 million – In the global flood this figure is just over the maximum estimated human population before agriculture. Approximately the current population of Australia. It would take about a decade for this many Americans to die of natural causes. Actually, absolute terms aren’t useful for this one as it was near-enough 100% of the population – imagine 7 billion people being killed should God decided to pull this one again.
 • 185,000 – Israelite soldiers killed while sleeping. This is greater than the entire multi-national coalition force at the peak of the Iraq War – so imagine losing that entire force in their sleep in one night. By comparison, the bloodiest battle (on a single day) in modern history would be the first day of the Battle of the Somme, where 20,000 BEF troops were killed. 185,000 is also the equivalent of 9/11every single day for two months.
 • 70,000 – Assorted Israelites, incidentally the same number of people who claimed to be Jedi in the 2001 Australian census. This is approximately the athletics capacity of Wembley Stadium.
 • 50,070 – Assuming the higher figure, this is not far off the capacity of Yankee Stadium. Sports stadiums are useful comparisons because they’re areas where we have photographs of that many people in close proximity and you can see how many it represents.
 • 24,000 – Slightly higher than the capacity of Madison Square Garden for pro wrestling.
Of course, many of these numbers do pale next to what humans do to each other, and what the planet itself has thrown at us, but it is really the motives (or lack of) that should be truly shocking. Remember God loves you!

[edit]New Testament killings by God

God of the New Testament appears to have had a rather drastic change in personality, resulting in far fewer deity-induced deaths than seen in the Old Testament. On the other hand, the New Testament is a smaller anthology covering a much shorter time period, and makes up for it with fucking Revelation.
Fatalities Crime Method used Biblical reference
Ananias and Sapphira Lying (Offering the money they got from selling some land but secretly withholding some, in an attempt to save money while becoming well respected.) First one and then the other fell dead at Peter‘s feet when he questioned them. Possibly a divine heart attack. Acts 5:1-10
Herod Failure to praise God Struck down by an angel and eaten by worms. Acts 12:23 (Perhaps a potential concern for much of the human race.)
(Prophesied future killings) A large percentage of the population of theEarth, at least according to Book of Revelation Not worshiping God, or following the Beast instead of God. Or simply being in the way. Various Detailed in the passages where God sends four horsemen (Revelation 6:1-7), commands the angels to sound seven trumpets (Revelation 8:7-11:15), commands the angels to unleash seven plagues (Revelation 16:2-17). Finally the Great Beast and his False Prophet are cast into a Lake of Fire. God seems to have a kind of pyromania which interestingly enough is a common sympton of Antisocial personality disorder. Maybe it’s time to get God on the couch!

[edit]Mysterious ways

Despite the obvious dickery above, it’s quite easy for the usual theological excuse to be trotted out to explain it: God works in mysterious ways. It could be phrased slightly differently, but the general premise is that humans are inferior beings and have no right to question God’s acts. This is often a satisfactory answer for the doublethink required when trying to meld God’s stated actions with His stated Commandments, but remains intellectually problematic when carried out to its logical conclusions. Consider the following neatly laid out set of points that you must think to accept the “mysterious ways” argument:
 1. Morality comes from God and God alone.
  This seems obvious, but it is essential in order for God to be the source of morality. Otherwise morality is actually higher power than even God, and God is reduced to being a messenger.[2] If reduced to being a messenger, God ceases to be a supreme authority and is effectively removed as a requirement to be moral, becoming a redundant entity in people’s lives. Naturally, theism as it is doesn’t want this idea, so God must be the source of morality. Any violation of this concept must be detrimental.
 2. God’s actions are therefore a reflection of the preached morality.
  If this wasn’t true we’d violate the first premise here. Ignoring, for a moment, the tautology of “God is Good, and Good is to be like God,” if God’s behaviour and character didn’t reflect the preached moral standards then these standards must be external to God.
 3. Any violations of God’s commandments by God are just Him working in his mysterious ways.
  I.e., an action (such as killing) is “immoral” if performed by man, but “moral” if performed by God. It challenges us to know the mind of God in explaining discrepancies in practising what the Almighty preaches. (The contradiction that people say this on the one hand and then, with absolute certainty, declare God to be good, loving and caring on the other hand shouldn’t need pointed out.)
However, the problem lies in the fact that third point violates the second pretty obviously. The justification is just some sort of “appeal to audacity” if such a fallacy exists. If we can judge God to be inconsistent with and within his own morality then he is not a reflection of that morality (point 2, which follows neatly from the essential point 2) and so that morality must be external to him. With this the first point is thrown out of the window and we’re back to a case where a morality derived from God is either a) non-existent or b) arbitrary and meaningless.
The obvious response to this is to say that God is allowed to do this, because within his morality God is simply allowed to violate it himself. This is perhaps worse, as it is effectively forming the tautology that “God is Good, and Good is to be like God” – including suitable escape hatches for God to do whatever he wants. This conveys no special information, it is like saying “is Good, and Good is to be like .” It is useless, and it is arbitrary.

[edit]See also

[edit]External links

[edit]Footnotes

 1.  See also Christian morality and Elisha and the bears.
 2.  No comment yet from the Angels, who are being reduced to the messengers of the messenger.


Advertisements
பின்னூட்டங்கள்
 1. தமிழர் சமயம் சொல்கிறார்:

  Evils, Atrocities and Injustices of the Torah
  http://www.evilbible.com/evils%20of%20the%20torah.htm

  The following is a very SHORT list of sadistic acts that are commanded, allowed, or threatened by God and his “righteous” men. All of these verses can be found in the Torah. (which are the first five books of the Bible.) I have put them in chronological order so that you may verify them as you read along. (Keep in mind that the scriptures literally have an atrocity on every other page. So this list will keep evolving as I work through the Pentateuch yet again. To compile a full list may take months, so feel free to check back in later.) God entraps humans by placing the tree of knowledge in the garden and telling Adam and Eve not to eat of it. This is rather similar to placing a toy in front of a child and telling them they are not allowed to play with it. God created us with instinct, rebellion, and curiosity. Soon he punishes us for only doing what is part of our nature. Genesis 2:16.47

  God now commands that all women must have health hazardous labors for Eve ate the fruit. In no way shape or form is it just that I must pay for the sins of my ancestors. Genesis 3:16

  God caused sibling rivalry by favoring Abel over Cain, with absolutely no attempt at justification. This act of favoritism led to Abel’s death. Genesis 4:3-5

  Genesis 7:23 He killed, intentionally, every man, woman, and child on the planet save eight of them.

  God commands Hagar go back into servanthood and bear children for her master though she does not want to. Genesis 16:7-9

  Genesis 19:23-25 God burns down a whole city (women and children included) simply because they were supposedly homosexual.

  Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of the Lord; and that the Lord slew him. How was Er wicked? The Bible doesn’t give us this bit of information, only that Er was wicked in the sight of the Lord. Genesis 38:7

  Genesis 38:10 God murders Onan for refusing to commit incest with his sister in law.

  Exodus 12:29 God repeatedly tells Moses exactly what calamity he will next visit upon the Egyptians if the Pharaoh does not allow the Israelites to be set free from slavery. Then he tells Moses (also repeatedly) that he will harden Pharaoh’s heart, so that he will refuse to allow the Israelites to go, thus bringing a calamity upon his own people, as well as showing him the awesome power of the Israelites’ Lord. This occurs over and over, bringing calamity upon calamity upon the Egyptian people. What is troubling about this verse is that when god “hardens the pharaoh’s heart” he is interfering with the Pharaoh’s free will and ultimately bringing punishment on the Egyptians for something they are not responsible for. As a final punishment god decides to kill all the first born of Egypt. The lord reduced himself to murdering innocent kids when he could have simply freed the Israelites himself with his “omnipotent” power.

  God punishes children for the sins of their fathers, unto the third and fourth generations. Punishing a child for the sins of their ancestors is not very just. Exodus 20:5&34:7

  God endorses slavery. He even set up laws as to how slavery was to be carried out, and goes as far as Okaying beating them. Exodus 21:2-6

  God sanctioned the selling of ones daughter. How can any being tell another to literally sell their child into slavery? Disgusting! Exodus 21:7

  Exodus 22:18 God orders the death of witches, sorceresses and anyone who practices magic. Sadly enough, this verse was justification for the Inquisition.

  Exodus 32:27 God ordered to be killed, 3,000 Israelites for no greater crime than worshipping a golden calf. I don’t know about you but death is a pretty harsh fucking punishment.

 2. தமிழர் சமயம் சொல்கிறார்:

  Leviticus 20:9-10 God commands death for cursing out ones parents and death for adultery. Gee, with these types of laws the population should be almost nil by now.

  Once again god is a homophobe, or at the very least, a bigot. Leviticus 20:13

  Handicapped people must not approach the altar. Leviticus 21:16-23

  Leviticus 26:30 “And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shill ye eat.”

  Leviticus 27:28-29 God ordered and allowed human sacrifices.

  Numbers 16:27 God buries alive Korah and his family.

  Numbers 16:35 God killed 250 Levite princes who disagreed with Moses’ leadership. He was so bloodthirsty that he wanted to slay more until he was talked out of it. Later he put a plague upon 14,700 Jews who thought there was something wrong in killing 250 princes.

  Numbers 21:1-3 God utterly destroyed the Canaanites at Hormah as a favor to the Jews.

  Numbers 21:27-35 God abetted Moses in utterly destroying the Amorites at Heshbon – “…the men, the women, and the little ones.”

  Numbers 31:17-18 God commands Moses to kill all the Medianite people including children and women. To top it off he commands that the virgins be saved for later raping by Moses’ soldiers.

  Deuteronomy 3:3-7 God ordered Moses’ army to “utterly destroy” 60 cities, killing all the women and children within!

  Deuteronomy 7:12 God ordered the Israelites to kill all the people of seven nations. He even adds, “show no mercy unto them”.

  Deuteronomy 20:16 God orders that we kill everything that breathes in the cities that he gives us for an inheritance

  A bastard can’t attend church “even to his tenth generation.” As if denying an innocent child rights to worship isn’t cruel. Deuteronomy 23:2

 3. சுலைமான் சொல்கிறார்:

  ஸ்டாலின், ஹிட்லர் எல்லாம் கொலை செய்வதில் கர்த்தரை மிஞ முடியாது போலே

 4. தஜ்ஜால் சொல்கிறார்:

  //தன் ஆணுருப்பைபை வெளியிலெடுத்து விந்தைத் தரையில் சிந்திவந்தான்//இங்கு அஸ்ல் செய்ததற்காக ஓனானைக் கொன்னுபோட்ட ஆண்டவர், முஹம்மதின் காலத்தில் அமைதியாய் இருந்த்து ஏன்?

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: